Новини

Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух

BG16M1OP002-5.002 Разработване/aктуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух Краен срок: 30.01.2019 г. 16:00 ч. Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистот.....

Научете повече

Водено от общностите местно развитие

Отворена процедура за кандидатстване:BG06RDNP001-19.001 Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Подбор на стратегии за ВОМР и МИГ.(краен срок: 31.08.20.....

Научете повече

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Отворена процедура за кандидатстване: BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ (краен срок: 02.10.2017 г., 17:30 ч.) Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: - Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес,.....

Научете повече

Разработване на продуктови и производствени иновации

Отворена процедура за кандидатстване:BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации(краен срок: 26.09.2017 г., 17:30 ч.)Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват про.....

Научете повече

INSIGHTS – ПАРТНЬОРСТВОТО В СЪРБИЯ: РАЗБИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Партньори от Австрия, България, Германия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Унгария се срещнаха на 1-ви многостранен walkshop и 3-та вътрешна тематична среща в рамките на проекта INSiGHTS – "Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен.....

Научете повече

INSIGHTS Партньори, Сърбия: Разбиране на добрите практики за здравословен туризъм

INSIGHTS Партньори, Сърбия: Разбиране на добрите практики за здравословен туризъм. Вътрешна тематична среща и учебно посещение в Arandjelovac, Сърбия Партньори от Австрия, България, Германия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Унгария се .....

Научете повече