START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА ФИРМА-ДОСТАВЧИК

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител по възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица (чл. 20, ал. 3 от ЗОП и съобразено с изискванията на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“) с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на колелета за изграждане на туристически информационен център към АРР с БЦ за МСП Пловдив, по проект INSiGHTS - Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“ по работен пакет 5 пилотни дейности – изграждане на информационен (посетителски) център за екотуризъм и следните позиции: колелета 10 бр., комисия в състав:

1.          инж. Александър Георгиев Тонков – мениджър на проекта

2.          Цветана Пламенова Петкова – проектен асистент

3.          Мариана  Иванова Христева  – финансов мениджър

4.          Мария Златева-Дойкова – експерт проекти

5.          Митя Петров Иванов – асистент проекти 

извърши оценка на получените оферти и прие решение за избор на фирма-доставчик в съответствие на разработената методика за оценка на оферти.

Резултати:

Крайно класиране

Оценка

„Бордекс-2010“ ООД

100

 

Share This Artcle :