START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ПЕТ ОБЛАСТИ И ТРИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОНА – „ЗА“ БАВЕН ТУРИЗЪМ

Петте области и трите туристически региона, включени в Южен централен район за планиране, подкрепиха интегрираната стратегия за бавен, зелен и здравословен туризъм, разработена по проект „INSiGHTS – интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“.

 

Това стана по време на кръгла маса, на която присъстваха над 60 участника – заместник-министри, представители на различни министерства, областни и заместник-областни управители, кметове, представители на работодателски и синдикални организации, представители на трите организации за туристическо управление – „Тракия“, „Долината на розите“ и „Родопи“, на всички пловдивски университети, на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив), както и служители на Областните администрации на Пловдив, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Хасково.

Тя бе организирана от АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив), в рамките на проект „INSiGHTS – интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“, съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014 -2020".

В началото, с приветствие към участниците, се обърна Здравко Димитров – Областен управител на област Пловдив.

Акцент на кръглата маса бе представянето на „Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025“ от Снежана Александрова, Началник на отдел „Координация и европейска интеграция“ към Областна администрация Пловдив – асоцииран партньор по проекта.

Стратегията включва следните четири стратегически цели:

·       Осигуряване на условия за създаване на благоприятна околна, бизнес и жизнена среда за развитие на интегриран и устойчив туризъм в област Пловдив;

·       Осигуряване на ресурси (човешки, финансови, информационни и материални) за развитието на интегриран и устойчив туризъм в област Пловдив;

·       Осигуряване на условия за развитие и  управление на специализиран и комплексен туризъм съобразно потенциала на ресурсите в област Пловдив;

·       Укрепване на взаимодействието между участниците в управлението и изпълнението на туризма и насърчаване на междуинституционалното и международното сътрудничество за осигуряване на развитие на интегрирания и устойчив туризъм в област Пловдив.

Презентациите бяха последвани от оживени дискусии.

Венелина Червенкова - представител на Министерството на туризма, изрази задоволство от изпълнението на проект INSiGHTS и разработената Стратегия за интегриран и устойчив туризъм в Пловдив 2019-2025 г. Тя препоръча да се разработи план за изпълнение на Стратегията и отправи някои забележки към Приложение 1 на Стратегията.

Любозар Фратев, председател на управителния съвет на Организацията за управление на туристически регион „Тракия“, представи основните ангажименти на организацията , като и отбеляза приноса на стратегическия документ за създаване на регионален туристически продукт и маркетингова стратегия за развитие на туризма в туристическия регион. Той призова всички общини да се включат като членове в трите организации за управление на туристическите региони „Тракия“, "Родопи“ и "Долината на розите". Той изрази задоволството си от разработената Стратегия за интегриран и устойчив туризъм в Пловдив 2019-2025 г.

Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП, изрази задоволство от ползотворното партньорство с Областна администрация Пловдив при изпълнението на проект „INSiGHTS – интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“ и обяви, че активното сътрудничество ще продължи с цел изпълнение на следващите действия в тази стратегия. Той благодари на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на всички програми на Интеррег, за възможностите за разработване и изпълнение на международни проекти, включително и по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014 -2020".

 

За повече информация:

032/902399

Велизар Петров

Share This Artcle :