START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИСИС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ

На 05.06.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе Регионална среща във връзка с изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС) за 2019 г. В срещата участваха 45 души – представители на регионални и местни власти, организации с нестопанска цел, университети и бизнеса.

Министерството на икономиката, дирекция „Икономическа политика“, съвместно с представители от ГД ЕФК, ИАНМСП (Изпълнитена агенция за насърчаване на малките и средни предприятия), ОП НОИР, МОН, ЦКЗ (Администрация на Министерския съвет) и Областна администрация – Пловдив организираха регионалния форум с цел да се представи и обсъди напредъкът по Стратегията и нуждата от актуализацията й, да се потърси мнението на заинтересованите страни, особено на бизнеса, за срещани трудности в областта на изпълнението на иновационни проекти по ИСИС, необходимостта от промени в рамките на приоритетните области за интелигентна специализация на ЮЦР и предложения за нови мерки за подкрепа в приоритет „Мехатроника и чисти технологии“.

По време на Форума Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) и Александър Тонков, член на УС на АРР БЦ МСП, запознаха Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“ в Министерството на икономиката и Владимир Минев от ИАНМСП, с предварителна концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес.

Планът за действие на българския партньор е документ, който предоставя подробности за това как ще бъдат използвани уроците, извлечени от сътрудничеството по проекта STOB Regions, с цел подобряване на политическия инструмент „Национална стратегия за малките и средни предприятия 2014-2020“.

На база на добрите практики от партньорите бяха дефинирани три основни акцента на предварителната концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес:

·           ДЕЙСТВИЕ 1 Местна мрежа за собственици-мениджъри (наследници);

·           ДЕЙСТВИЕ 2 Регионална платформа за бизнес трансфер;

·       ДЕЙСТВИЕ 3 Финансови инструменти / схеми за наставничество / сертифициране на консултанти.

Предварителната концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес ще бъде представена за обсъждане на следващия Съвет за регионално развитие на район Централен южен.

 

За повече информация:

032/902 399

Александър Тонков,

Комуникационен мениджър по проект STOB regions

 

Проект “STOB Regions Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа” се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020.

Share This Artcle :