START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Обсъждане на Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

До 28 октомври тече обсъждане на 

Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

 

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

Проектът на визия, цели и приоритети на  Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва на нарочен Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз, целящ да идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на страната, обсъден и съгласуван със социално-икономическите партньори в рамките на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество.

След одобряването от Министерския съвет на визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 предстои детайлизирането на правителствените намерения в отделните области на политиката и изготвянето на индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

Предлагат се:

ВИЗИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2030

През 2030 г. България е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика. Страната разработва и внедрява иновации във всеки сектор на икономиката, адаптирайки се към променящия се свят чрез своето високообразовано, креативно, солидарно и здраво общество. То представлява плодородна почва за идеи и притегателна сила за инвестиции и човешки капитал. Уникалните културни и природни дадености на българските региони се оползотворяват отговорно и устойчиво. Те са интегрирани помежду си и със света посредством високоскоростни пътни и оптични връзки, утвърждавайки мястото на страната като кръстопът на идеи и блага в Европа и отвъд. Българският гражданин играе активна роля
в бъдещето на своята държава, има богати възможности за личностно и професионално развитие и живее в справедливо и толерантно общество, в което гласът му се чува.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

ЦЕЛ 1: Технологична трансформация

ЦЕЛ 2: Демографски подем

ЦЕЛ 3: Намаляване на неравенствата

Повече информация за документите и място за подаване на коментари и предложения:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4682&fbclid=IwAR3R18x-Ea-KbbUbNo-vtLyCDwwQSyPJhXiv9b1neWOuzgd-Zbn9BLVaGMg


Share This Artcle :