START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Становище на АРР БЦ МСП относно Национална програма за развитие "БЪЛГАРИЯ 2030"

Според СТАНОВИЩЕ на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ от 20.9.2017 г (ECO/433 – EESC-2017-01106-00-01-AS-TRA (EN) се казва, че ЕИСК многократно и последователно изразява положителното си отношение към политиките на ЕС за подкрепа на малките и средни предприятия (МСП). Последните обаче са изключително разнородна категория, което означава, че са необходими специални усилия за правилно обхващане на различните подгрупи и ОСОБЕНО НА МАЛКИТЕ СЕМЕЙНИ И ТРАДИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Значението на тази подгрупа произтича от факта, че преобладаващата част от работните места в регионите на ЕС се осигурява от този вид предприятия, те са ключов елемент в създаването на нови дейности и в генерирането на доходи в районите с ограничени ресурси. Те носят добавена стойност в процеса на регионално развитие, особено в по-слабо развитите региони, тъй имат дълбоки корени в местната икономика, където инвестират и допринасят за запазването на заетостта.

ЕИСК изразява загриженост, че в политическите инструменти за подкрепа не се поставя акцент върху малките семейни и традиционни предприятия и е малко вероятно те да се възползват в значителна степен от тях. Като цяло подкрепата за МСП е насочена към увеличаването на научните изследвания и иновациите в МСП и към стартиращите предприятия. Без да поставя под съмнение значението на тези политики, ЕИСК иска да подчертае, че много малка част от всички МСП ще се възползват от тях и обикновено малките семейни и традиционни предприятия не попадат в тази категория.

Настоящото определение за МСП вече не е актуално и затова Комитетът счита, че планираното преразглеждане би могло да е от полза за по-адекватното разбиране на същността на МСП и за изготвянето на по-добри политики за тях.

ЕИСК счита, че при преразглеждането на определението следва най-малкото:

- да се отмени „критерият за численост на персонала“ като водещ критерий и да се осигури на МСП гъвкавост да избират на кои два от трите критерия да отговарят, като използват най-актуалния подход, определен в Директива 2013/34/ЕС5 ;

- да се извърши задълбочен анализ на праговете, посочени в член 2 от препоръката, и при необходимост те да бъдат актуализирани, включително чрез съгласуването им с установените в Директива 2013/34/ЕС;

- да се извърши повторна оценка и да се преразгледат ограниченията в член 3 от приложението към препоръката.

ЕИСК счита за важно малките семейни и традиционни предприятия да бъдат признати за специфична подгрупа, тъй като те обикновено страдат най-много от неефективността на пазара. Поради това Комитетът препоръчва разработването на специални политики за подкрепа, съобразени с техните потребности.

Важно е да се разгледа по-отблизо и да анализира предизвикателствата, пред които са изправени малките семейни и традиционни предприятия. Стремежът е да се предостави възможност за оказване на конструктивно влияние върху създаването на политики на равнището на ЕС, на национално и регионално равнище.

Ето защо ние смятаме, че предложеният Анализ към Национална програма за развитие "БЪЛГАРИЯ 2030" би следвало да се преработи в контекста на СТАНОВИЩЕТО на ЕИСК, Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ от 20.9.2017 г., и да се анализират СЕМЕЙНИТЕ И ТРАДИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ като една от подгрупите на МСП.

Визията и стратегическите цели на този етап биха могли да останат без промяна, но в по-нататъшното им детайлизиране и разработване да се отчетат получените резултати от анализите по отношение на новите подкатегории на МАЛКИТЕ СЕМЕЙНИ И ТРАДИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Да намерят съответно място и в другите свързани стратегически документи, които ще бъдат разработени на база "България 2030"  като „Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027“, съответните оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“ и др.

 

Велизар Петров,

Изпълнителен директор на 

Агенция за регионално развитие с

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив

Share This Artcle :