START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Представители на Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия взеха участие в първото регионално събитие за област Пловдив на тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“, което се проведе на 27.02.2020 – Велизар Петров, изпълнителен директор и Александър Тонков, старши експерт и член на УС.

Събитието бе организирано във връзка с проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в администрацията на МОСВ от края на 2017 г.
Първото регионално събитие за област Пловдив бе насочено към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво.

То включи следните панели:
- Правно-нормативна рамка на новия подход за управление на Натура 2000 (Базови принципи за хармонизация управлението на Натура 2000 в България; Подход за управление на мрежата натура 2000 в България- Национално и регионално ниво; Процес на управление; Правно-норматива рамка;)
- Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни, участващи в управлението на Натура 2000 на регионално ниво; (Фактори за успех при управлението; Функции на управлението; Функционални характеристики на органите за управление на национално и регионално ниво и необходими компетенции;)
- Документ за целите на Натура 2000; (Законодателство на ЕС за защита на природата; Указания на ЕС; Ръководни правила на ЕС; Цели, Мерки, Подход – Четиристепенен подход )
- Панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“..

АРР с БЦ за МСП е поканена за участие в Комитета на заинтересованите страни на регионално ниво.

АРР с БЦ за МСП работи от години по проблематиката, свързана с НАТУРА 2000 и запазване на биоразнообразието, реализирайки проекти "Мрежа за зелена инфраструктура","Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм" и др.


За повече информация
032 902 399

Share This Artcle :

... ... ... ... ...