START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ТУРИЗМЪТ – ПРИОРИТЕТ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Днес, в Областна администрация Пловдив, се срещнаха на работна среща Петър Петров, заместник областен управител на област Пловдив, Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, и Кристина Атанасова – главен експерт в отдел „Координация и европейска интеграция“.

Целта на срещата бе да се обсъдят и идентифицират проектни предложения за област Пловдив в областта на туризма през програмен период 2021-2027, финансирани по програми на Европейския съюз и по националните програми.

Област Пловдив е облагодетелствана в това отношение, тъй като вече има разработена „Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2027“, приета от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 26.03.2019 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 1/ 26.03.2019 г., и съгласувана на редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 09.04.2019 г.

Тя е първата и единствена стратегия на областно ниво в областта на туризма за следващия програмен период и е резултат от дългогодишното партньорство на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив и Областна администрация Пловдив. Обмисля се и подписване на рамково споразумение между тях.

За повече информация:

Велизар Петров

032/902 399

 

В изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Share This Artcle :