START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

PRO-ENERGY 1-ВИ ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН


Първи електронен бюлетин


ПРОЕКТ PRO-ENERGY СЕ СТРЕМИ КЪМ НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

За да се намерят решения за това как да се повиши енергийната ефективност в обществени сгради на територията на Балканите - Средиземно море и да се създаде практическа рамка за моделиране и прилагане на енергийни инвестиционни интервенции чрез специфични ИКТ мониторинг и контрол 6 партньори от Албания, България, Кипър и Гърция обединиха усилията си в проекта PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществени сгради на Балканската Средиземноморска територия с водещ партньор Регион Епир - Регионално звено на Теспротия от Гърция, съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA)

Начална дата: 02-09-2019

Крайна дата: 01-09-2021

Приоритетна ос Околна среда

Тематична цел: Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

Специфична цел: Устойчиви територии

Следвайте ни:


ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В ИГУМЕНИЦА, ГЪРЦИЯ

Първата среща на проекта PRO-ENERGY се проведе в четвъртък, 30 януари 2020 г. в Игуменица, Гърция, в сградата на Регионалното звено ТЕСПРОТИЯ. Домакин беше на водещият партньор Регион Епир - Регионално звено на Теспротия. Партньорите обсъдиха въпроси, свързани с: 1. Спецификите и правилата на програмата Балкани – Средиземно море - една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудни-чество,

Подробности за всеки от работните пакети и дейности по проекта, свързани с управлението и координацията на проекти, комуникацията и разпростра-нението, с разработването на съвместен регионален анализ, стратегия и рамка, с изграждането на капацитет на енергийните мениджъри и предста-вянето на PRO-ENERGY в следваща конференция на ЕС за устойчива енергия,

Повече информация може да научите тук
СРЕЩИ НА ПАРТНЬОРИ И СЪБИТИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

България

УЧАСТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ С БЦ ЗА МСП В СРЕЩА НА СЪВЕТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Г-н Велизар Петров и Алесандар Тонков от АРР с БСК за МСП като негови членове участваха в работата на Регионалния съвет за развитие на Пловдивска област.

Велизар Петров информира членовете на Регионалния съвет за развитие на Пловдивска област за проект PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществени сгради на територията Балкани – Средиземно море по програма INTERREG Балкани – Средиземно море 2014-2020 и предстоящата първа среща на проекта в Игуменица - Гърция както и успешното приключване на проекта INSiGHTS Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм и приетата Регионална стратегия за интегриран и устойчив туризъм на Област Пловдив 2019-2027, и изрази надежда за ползотворно сътрудничество с общини от Пловдивска област по новия проект.

Повеве информация може да получите тук

Следвайте ни на:

Интернет страницата на АРР с БЦ за МСП

Cтраниците на АРР с БЦ за МСП ВЪВ Фейсбук.

https://www.facebook.com/RegionalDevelopmentAgencyPlovdiv

https://www.facebook.com/PlovdivDistrictInformationPoint
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

На 25 февруяари 2020, на заседание на ОСУЕР (Областния съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администация – Смолян), изпълнителният директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) – Велизар Петров и Александър Тонков от АРР БЦ МСП, представиха проект "PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани - Средиземно море", съфинансиран от програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“.

На срещата бяха обсъдени и теми, свързани със задълженията на общините и областните администрации по Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници - годишни доклади и срокове за подаване в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Общините от област Смолян представиха информация за участието, етапите и напредъка на проекти в областта на енергийната ефективност през 2019 и 2020 г.

Повече информация може да научите тук

Следвайте ни на:

Интернет страницата на АРР с БЦ за МСП

Cтраниците на АРР с БЦ за МСП ВЪВ Фейсбук.

https://www.facebook.com/RegionalDevelopmentAgencyPlovdiv

https://www.facebook.com/PlovdivDistrictInformationPoint


ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Разработен по работен пакет :СЪВМЕСТЕН РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И РАМКА

Документа може да видите тукИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА РЕГИОНАЛНО / НАЦИОНАЛНО / МЕЖДУНАРОДНО НИВО

Разработен по работен пакет :СЪВМЕСТЕН РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И РАМКА

Документа може да видите тукАРР БЦ МСП - Пловдив

"бул. "Цар Борис III Обединител" № 37

E-mail: rdaplovdiv@gmail.com

http://rda-bg.org


Share This Artcle :