START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ОБУЧЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ МЕНИДЖЪРИ

Велизар Петров и Александър Тонков  от Агенцията за регионално развитие с бизнес център за МСП Пловдив участваха в обучение по проект „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране  на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, организиран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие – АУЕР.

Разгледани бяха 12 модула, включващи Европейска  и Национална правна рамки в областта но енергийната ефективност и ВЕИ;  Мерки за енергийни спестявания; Отчитане на потреблението на енергия и събиране на данни; Енергийно обследване и анализиране на потреблението на енергия; Подобряване на енергийната ефективност в производствената система;  Намаляване на потреблението в сгради; Приложение на възобновяеми източници на енергия; Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт; Технико-икономическа оценка на мерки за енергийна ефективност.

 Разгледаните теми и получената информация и знания ще спомогнат при изпълнение на проекта PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море по програма INTERREG Балкани – Средиземно море 2014-2020, в който АРР с БЦ за МСП е част от партньорството.

Представихме накратко проекта, неговите цели и очаквани резултати.

За повече информация: 032 / 902 399

Share This Artcle :

... ... ... ...