START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Отворена процедура за кандидатстване:
BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
(краен срок: 02.10.2017 г., 17:30 ч.)

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

- Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

- Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

- Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОП РЧР. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране и задължителни за включване всяка от следните дейности:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения).

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;

- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;

- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;

- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;

- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Настоящата процедура BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ е разработена като схема за минимална помощ, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.government.bg и https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 02.10.2017г., 17:30ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Share This Artcle :