START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Водено от общностите местно развитие

Отворена процедура за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.001 

Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Подбор на стратегии за ВОМР и МИГ.
(краен срок: 31.08.2017 г., 17:30 ч.)

Share This Artcle :