START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

На 29 март 2018г. в Пазарджик Велизар Петров и Александър Тонков от АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив) взеха участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Заместник- регионалният министър Деница Николова представи трите варианта за ново статистическо райониране на страната и коментира силните и слаби страни на проектите. Два от вариантите предвиждат запазване обхвата на сегашния Южен централен район за планиране с областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, а т.нар. „вариант 2“, разглежда включването към тях и на област Стара Загора, което среща подкрепа от членовете на съвета за развитие, включително и на АРР БЦ МСП.

Новото статистическо райониран цели да се гарантира по-добро финансиране на регионите, което ще доведе до тяхното развиване от гледна точка на икономическия потенциал и подобряване на демографските тенденции. Новото райониране цели развитие на регионите и техния потенциал според природните дадености, разположение, транспортни връзки, центрове за растеж, които да развиват района и периферията.

Бяха обсъдени и варианти за оптимизиране на стратегическите документи и регионалното развитие. Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП, подчерта важността на агенциите за регионално развитие в целия процес на управление и апелира да се използва пълноценно експертизата и опита на вече съществуващите агенции.

"Агенциите за регионално развитие са доказали своята устойчивост и експертиза. Като пример е Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив, която вече 22 години работи усилено за регионалното развитие.", подчерта той. "Проблем, на който често сме обръщали внимание, е несъвпадането чисто териториално на районите за планиране и на туристическите региони. Това води трудности при стратегическото планиране, съгласуването на съответните стратегически документи, както и за набирането на нужната статистическа информация".

Повече информация:
032/902 399
Велизар Петров

Share This Artcle :