START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на колелета за изграждане на туристически информационен център , по проект INSiGHTS

Покана

 

Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, партньор по проект DTP1-147-2.2INSiGHTS–Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies, публикува настоящата покана за: определяне на изпълнител по възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица (чл. 20, ал. 3 от ЗОП и съобразено с изискванията на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“) с предмет:

 

„Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на колелета за изграждане на туристически информационен център към АРР с БЦ за МСП Пловдив, по проект INSiGHTS - Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм.

 

Критерии на възлагане „Оптимално съотношение качество – цена“

 

Забележка: Всички цени са с включен ДДС

 

 

 

Основни параметри

 

Позиция 1: Градски колелета 10 бр. със следните минимални технически характеристики:

Размер на колелата – от  26" до 28"

Рамка – алуминиева с ниско обкрачване

Размер на рамката –  от 17"до 21"

Капли – двустенна алуминий

Предна главина Shimano, захващане с гайка

Задна главина Shimano, захващане с гайка

Гуми градски

Команди – Shimano

Преден дерайльор Shimano (ако е приложимо)

Заден дерайльор Shimano (ако е приложимо)

Амортисьорна вилка

Курбели

Венец касета Shimano

Верига с предпазител

Седалка – регулируема конфорт

Колче - 350/27.2 mm

Кормило комфорт/градско

Спирачки – V-Brake или дискови

Общо тегло – до 18 кг.

Предна кошница

Калници

Гаранция 24 месеца

Обща прогнозна цена: 6 000 euro.

 

 

 

 

Въз основа на определени критерии за възлагане, класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка”– (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели, със съответните относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

 

Показател - П

(наименование)

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

Символно обозначение

 

1

2

3

4

1.Предложена цена

70 % (0,70)

100

П 1

2.Срок на доставка и монтаж

10 % (0,10)

100

П 2

3.Срок на гаранционна поддръжка

20 % (0,20)

100

П 3

 

Забележка:

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки; в колона № 4 е дадено символното обозначение на конкретен показател.

 

КО = П 1 + П 2+ П 3

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

В случай, че двама или повече кандидати в процедурата получат равни  КО, за изпълнител се избира кандидатът, който предлага най-ниска цена.

В случай, че  и цените са еднакви, за изпълнител се избира кандидатът, който има по-висока оценка по показател „Техническа оценка на предложението ”

В случай, че и точките по този показател са равни, изпълнителят се определя чрез публичен жребий.

 

За запознаване с пълната документация, вкл. Методология за оценка, може да посетите офиса ни в 27 палта на Международен панаир – Пловдив.

 

Всички оферти трябва да бъдат изпратени на вниманието на г-н Велизар Петров на е-мейл rdaplovdiv@gmail.com до 04/03/2019 със срок на валидност не по-малък от края на м. април 2019 г.

Share This Artcle :