START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Еразъм+ Конференция

КОНФЕРЕНЦИЯ,
посветена на взаимодействието между всички заинтересовани страни в сектора на професионалното образование и обучение
На 03/11/2021 в сградата на ВУАРР (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите) Пловдив се проведе конференция, посветена на взаимодействието между всички заинтересовани страни в сектора на ПОО (професионалното образование и обучение), организирана от ЦРЧР (Център за развитие на човешките ресурси) и Национален експертен екип по ПОО и ECVET (Bulgarian National VET Team).
Участниците дебатираха ролята на системата ECVET в подкрепа на иновациите в създаването на обучителни програми в сектора на ПОО в България, както и взаимовръзката между бизнес, компетентностите на 21-век и прехода между професионално и висше образование.
Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив), представи темата "Ролята на компетентностите на 21 век по отношение на актуализиране на обучителните програми в ПОО в България".
Прогнозите са, че търсенето на висококвалифицирани работници ще расте много бързо, докато броят на работните места за хора с никаква или ниска квалификация ще намалява. Високата вътрешна миграция също води до свиване на работната ръка.
„Образованието на бъдещето е модулно, високотехнологично, холистично, децентрализирано, хибридно, дуално, онлайн контролирано“, посочи Велизар Петров и даде пример с професии на бъдещето, които на този етап дори не подозираме, че ще съществуват: археолог на космически отпадъци (ще събира и изследва ненужни сателити и части от кораби, останали в открития Космос), специалист по управление на памет (ще управлява интерфейси), стратег по възстановявне на дивата природа, откривател на устройства за съхранение на енергия, дизайнер на тяло, дизайнер на виртуални местообитания. Вече се говори за адвокат по етичност на технологиите, който ще се занимава с правни казуси, свързани с роботизация и изкуствен интелект, за аналитик на интернет на нещата и за управител на интелигентни системи (градове, домове).
Във връзка с това той представи, като добър пример проект START UP FOR DEVELOPMENT, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, по който в момента работи АРР БЦ МСП.
Проектът START UP FOR DEVELOPMENT се фокусира върху концепцията за интелигентни градове/села и разбирането на тази концепция от общините, които прилагат интелигентни решения в своята среда.
В рамките на проекта се разработват следните обучителни модули:
Модул 1. Въведение се фокусира върху въвеждането на концепцията за интелигентни градове и разбирането на тази концепция от общините, които са призвани да внедряват интелигентни решения в градска среда.
Модул 2. Интелигентно управление се фокусира върху интелигентното управление като най-комплексен начин за управление на екосистеми и за вземане на решения.
Модул 3. Интелигентна среда се фокусира върху интелигентни системи за управление на качеството на околната среда и подобряване на енергийната ефективност в градовете.
Модул 4. Интелигентен транспорт се фокусира върху връзката между функцията за мобилност на градската екосистема и устойчивостта в нейното тройно екологично, социално и икономическо измерение.
Модул 5. Интелигентен живот се фокусира върху всички аспекти на интелигентния живот.

Share This Artcle :

... ... ...