CULT-TRAINING - СТРУКТУРИРАН КУРС ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ

2020-1-BG01-KA104-078648; КА104/АЕ-56/31.08.2020

По програма Еразъм + на ЕС

Резюме на проекта

Междукултурната комуникация е дисциплина, която изучава комуникацията между различни култури и социални групи или как културата влияе върху комуникацията. Тя описва широкия спектър от комуникационни процеси и проблеми, които естествено се появяват в организацията или социалния контекст, съставени от индивиди от различни религиозни, социални, етнически и образователни среди. В този смисъл тя се стреми да разбере как хората от различни страни и култури действат, общуват и възприемат света около тях.

Интеркултурна компетенция - основни инструменти за подобрение са:

 • Проявяване на интерес: проявяване на уважение и позитивно отношение към другия човек.
 • Ориентация към знанието: Термините, които хората използват, за да обяснят себе си и своето възприятие за света.
 • Необходимост от използване на добри практики и инструменти, които насърчават енергийната ефективност
 • Съчувствие: поведение по начин, който показва, че човек разбира гледната точка на другите
 • Поведение в ролята на задача: иницииране на идеи, които насърчават дейностите по решаване на дадени проблеми.
 • Релационно ролево поведение: междуличностна хармония и медиация.
 • Толерантност към неизвестност и неяснота: Способността да се реагира на нови ситуации с малък дискомфорт.
 • Позиция за взаимодействие: Отговаряне на другите по описателен начин, без преценка.
 • Търпението
 • Активно слушане
 • Яснота

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основната цел на този проект е да се развие и подобри междукултурната комуникация на лекторите и обучителите в АРР БЦ МСП, като наред с нея и други ключови компетентности и умения, като езикови, дигитални, умения за преподаване/представяне на обучителен материал за възрастни, включително и за представители на различни националности, религии, култури и история. Тези знания, умения и компетенции те ще приложат по-късно в своята преподавателска/лекторска/обучителна практика от една страна като методика за преподаване при обучениято на възрастни, от друга страна - като адаптиране/актуализация на обучителните програми и материали, които се реализират в момента от АРР БЦ МСП при обучението на възрастни, както и при разработването на нови. Целта е да се подобри професионалното развитие на персонала в сферата на образованието за възрастни.

ДЕЙНОСТИ:

 • Управление на проекта
 • Публичност и визуализация
 • Актуализирана програма на структурирания обучителен курс
 • Селекция на участниците
 • Подготовка на участниците и мобилността и участие в курса
 • Отчитане на образователната мобилност

Дейностите по проекта предоставят също така възможност за персонала в сферата на образование на възрастни да придобие компетентност за посрещане на специфични потребности на учащи с неравностоен произход.

ПАРТНЬОР

Партньор по проекта е INMAD - International Institute for Managing Diversity, Виена, Австрия.

Проектът е 18 месеца, а самият структуриран курс – 7 работни дни. АРР с БЦ за МСП ще изпрати 4 свои специалиста за участие в структурирания курс във Виена. Участниците ще получат Сертификат от INMAD

Информация за проекта на Erasmus+За повече информация: 032 / 902 399