PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море

Резюме на проекта

Общото предизвикателство на PRO-ENERGY е да подобри енергийната ефективност на различни обществени сгради (училища, музеи, иновационни центрове и т.н.). Участващите територии са изправени пред общите проблеми на стари съоръжения, остарели / деградирани фасади на сгради, материали и оборудване (изолация, уреди, системи за охлаждане / отопление и т.н.), ниско енергийно съзнание и осъзнатост, липса на квалифицирани служители, което води до високо потребление на енергия и емисии на CO2.

Целеви групи / заинтересовани страни включват местни / национални / регионални публични органи, секторни агенции и регулатори, доставчици на инфраструктура и услуги, групи по интереси и НПО, висши учебни заведения и научноизследователски институти, обучение центрове и училища, организация за подкрепа на бизнеса и предприятия в областите на проекта. Те ще бъдат включени във формулирането на Съвместната стратегия и план за действие чрез обществени консултации и други официални / неформални срещи и събития.

Защо PRO-ENERGY?

 • Необходимост от повишена енергийна ефективност и намалени емисии на CO2
 • Необходимост от подобрени умения и знания относно енергийната ефективност в публичния сектор
 • Необходимост от използване на добри практики и инструменти, които насърчават енергийната ефективност
 • Необходимост от подобрена ефективност на ресурсите и намаляване на енергийната зависимост на участващите страни

Общата цел на PRO-ENERGY е да насърчава енергийната ефективност в обществените сгради на балканската средиземноморска територия и да създаде практическа рамка за моделиране и прилагане на енергийни инвестиционни интервенции чрез специфични системи за наблюдение и контрол на ИКТ, както и чрез договаряне на енергийни характеристики (EPC) . Специфичната цел на PRO-ENERGY е да намали с повече от 20% енергийните разходи в обществени сгради на участващите образувания за една година след изпълнението на пилотните действия. Проектът е пряко свързан със специфичната цел 2.2 Устойчиви територии - насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективност на ресурсите и изменението на климата, тъй като допринася за повишаване на енергийната ефективност на участващите територии, както и намаляване на емисиите на CO2.

Очаквани резултати:

 • Повишена енергийна ефективност на участващите територии чрез съвместно формулиране на стратегия и план за действие и съвместната изпълнение на пилотни действия, допринасящи пряко за съответната цел за енергийна ефективност на програмата Балкан-Мед Целеви стойности: 20% намалено потребление на енергия в едно година след изпълнението на проекта, 5 обществени сгради с подобрена енергийна ефективност.
 • Подобрен капацитет на участващите територии и други заинтересовани страни за разработване и прилагане проекти за устойчива енергия чрез разнообразните програми за изграждане на капацитет, планирани за енергийни мениджъри и предвидените действия за устойчивост / капитализация-Целева стойност: 15 обучения, 200 държавни служители и 500 заинтересовани страни от всички територии.
 • Подобрени възможности за финансиране на енергийни подобрения чрез договаряне на енергийни характеристики
 • Повишена информираност на местното население относно устойчивите енергийни политики и действия чрез обширните комуникационни дейности: конференции, рекламни материали (брошури, електронни бюлетини, двуезична съвместна стратегия.

Основни дейности:

 • Анализ на настоящата ситуация по отношение на енергийната ефективност
 • Събиране на добри практики за енергийна ефективност и сравнителен анализ
 • Формулиране на съвместна стратегия за повишаване на енергийната ефективност чрез промяна в поведението
 • Създаване на критерии за избор на пилотни обществени сгради
 • Енергийни одити в пилотни обществени сгради
 • Проектиране и изпълнение на дейности по изграждане на капацитет за енергийни мениджъри
 • Инсталиране на интелигентни сензори в пилотни обществени сгради
 • Проектиране и разработване на съвместна пилотна платформа за мониторинг и подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради
 • Проектиране и внедряване на съвместен модел за анализ на ползите

Срок на проекта:

Начална дата на проекта: 02.09.2019

Крайна дата на проекта: 01.09.2021

Партньори по проекта:За повече информация: 032 / 902 399

Повече информация за проекта на PRO-ENERGY

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: