ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН – ЕДИН ОТ ДЕВЕТТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНА В БЪЛГАРИЯ

Организацията за управление на Тракийски туристически район е част от Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони" на Министерство на туризма.

Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) в 9-те туристически района в България.

Специфични цели:

  • Изграждане на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), които от една страна ще помогнат за създаване на механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите организации, а от друга ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дестинациите между местното и националното ниво;
  • Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия в туризма чрез подобряване на информираността им, качеството на туристическия продукт и на туристическото обслужване;
  • Подобряване капацитета на МСП за по-улеснен достъп и присъствие на националния и международен пазар чрез участие в събития и изложения.

Проектни дейности:

  • Д1: Подготовка на документации и възлагане на дейности по ЗОП
  • Д2: Подготовка за изграждане и функциониране на ОУТР
  • Д3: Разкриване на офиси на ОУТР в 9 туристически района и закупуване на оборудване
  • Д4: Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони
  • Д5: Организиране участието на МСП в национални и международни борси, туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.
  • Д6: Организация и управление на проекта

Агенцията за регионало развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив оказва външна експертиза на Организацията за управление на Тракийски туристически район.

Проект BG16RFOP002-2.010-0002 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.