Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив от 2004г. работи в областта на иновациите и регионалното развитие.

Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР БЦ МСП), както и нейни членове, представители на работния екип и управлението близо 25 години работят в областта на иновациите и научните изследвания.

Информация за част от опита на АРР БЦ МСП в разработването/изпълнението/ мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики:

Участие в разработването и изпълнението на Регионалната иновационна стратегия на Южен централен район за планиране (2004-2005)

"СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАН И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2019-2027 г.", приета от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 26.03.2019 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 1 от 26.03.2019 г. и е съгласувана на 40-то редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 09.04.2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАН И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2019-2027г. можете да свалите тук

Участие в ОБЛАСТНО ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2017-2020“, документът е приет от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 23.11.2016 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 2/ 23.11.2016 г., и е представен за информация в т.11 на РСР на ЮЦР на 01.12.-02.12.2016 г.

ОБЛАСТНО ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2017-2020г. можете да свалите тук

АРР с БЦ за МСП със своите експерти бе част от екипа, разработващ РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.

Южен централен район за планиране е първият в България, който изпълнява проект за разработване на регионална иновационна стратегия през периода 2001 – 2004 г. в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, Университета на Тесалия, Гърция, и „Технологичен трансфер и иновации – Магдебург“ ООД. Той беше част от първото поколение 16 РИС проекта в държавите – кандидатки за членство в ЕС, и беше подкрепен от Петата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти (1998 – 2002 г.).

Целта на проекта беше да се създаде обща платформа за коопериране между публичния и частния сектор, изследователските организации и университетите и финансовите институции в Южен централен район за планиране. Анализът на регионалната икономика по отношение на технологичното развитие и иновациите позволи да се разработи Регионална иновационна стратегия на ЮЦР, в която залегна набор от мерки. Проектът приключи успеш но през май 2004 г.

РИС беше одобрена от областните управители на шестте области от Южен централен район за планиране и е интегрирана в Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. Заложените мерки са основата за работа с Кохезионния и Структурните фондове в областта на иновациите.

Като добра практика при изпълнението на проекта беше определена работата с над 120 регионални експерти от 10 сектора на регионалната икономика при провеждането на регионалните проучвания на търсенето и предлагането на иновации в района.

През 2020г. Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП е член на Консултативния съвет на Европейският институт за иновации и технологии за България (EIT Food RIS Council) , подпомагащ разработването и програмирането на новата Обща селскостопанска политика 2021-2027, включително свързано с иновациите, дигитализацията и новите технологии. През 2007-2013 година е бил външен оценител на проекти по ОП Конкурентоспособност в няколко схеми. През 2004-2005 година е бил представител на Регионално звено на IRC (Център за трансфер на иновации), част от Европейската мрежа на IRC.

РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Можете да свалите тук

Изпълнение на Регионалната иновационна стратегия можете да свалите тук

ФОНДАЦИЯ” ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ“

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ

INNOVATION RELAY CENTRE – BULGARIA (IRC – BULGARIA)

Мисията на IRC - България е да насърчи развитието на българската индустрия чрез навлизане на технологии и ноу-хау, произтичащи от европейските индустрии и програми за научноизследователска и развойна дейност на ЕС, и по този начин да повиши конкурентоспособността на индустриалните компании и способността им да реагират на пазара предизвикателства.

IRC - България, в сътрудничество с мрежата IRC, осигурява постоянен приток на информация за европейските технологии и ноу-хау, които допринасят за хармонизирането на българското индустриално развитие с европейските стандарти.

Основната роля на IRC - България е да насърчава и улеснява подходящите технологични взаимодействия между европейската и българската индустриална и технологична общност, където всеки участник печели от обмена.

Регионално звено на IRC

Велизар Петров АРР с БЦ за МСП Пловдив

Агенцията за регионално развитие с Център за подкрепа на бизнеса за малки и средни предприятия - Пловдив, България е партньор на ARC Fund от няколко години, като се възползва от своите услуги за иновации и трансфер на технологии.

Това партньорство ни помогна да повишим капацитета си за иновации и усвояване на нови технологии и ноу-хау. Чрез международната иновационна мрежа на ARC Fund нашите членове и клиенти получават достъп до трансфер на технологии и възможности за бизнес развитие, които увеличават растежа и конкурентоспособността на нашите компании. Заедно организираме иновационни и ИТ обучителни семинари, участие в местни и международни панаири и маркетингови и финансови мероприятия за подкрепа на нашите членове. Иновационните услуги на Фонда ARC оказват реално влияние в приближаването на иновациите до българските компании и индустрии

ПРОЕКТИ С ИНОВАЦИОНЕН ХАРАКТЕР

Наименование

РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

НА  ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

NA

NA

2

Пета рамкова програма на ЕС

 

2004 - 2005

 

Описание

Вид предоставяни услуги

Южен централен район за планиране е първият в България, който изпълнява проект за разработване на регионална иновационна стратегия през периода 2001 – 2004 г. в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, Университета на Тесалия, Гърция, и „Технологичен трансфер и иновации – Магдебург“ ООД. Той беше част от първото поколение 16 РИС проекта в държавите – кандидатки за членство в ЕС, и беше подкрепен от Петата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти (1998 – 2002 г.).

Целта на проекта беше да се създаде обща платформа за коопериране между публичния и частния сектор, изследователските организации и университетите и финансовите институции в Южен централен район за планиране. Анализът на регионалната икономика по отношение на технологичното развитие и иновациите позволи да се разработи Регионална иновационна стратегия на ЮЦР, в която залегна набор от мерки. Проектът приключи успешно през май 2004 г.

 

РИС беше одобрена от областните управители на шестте области от Южен централен район за планиране и е интегрирана в Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. Заложените мерки са основата за работа с Кохезионния и Структурните фондове в областта на иновациите.

Като добра практика при изпълнението на проекта беше определена работата с над 120 регионални експерти от 10 сектора на регионалната икономика при провеждането на регионалните проучвания на търсенето и предлагането на иновации в района.

 

 

 

Наименование

ФОНДАЦИЯ” ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ“

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ

ARC FUND

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

NA

NA

2

Пета рамкова програма на ЕС

 

2004 - 2005

 

Описание

Вид предоставяни услуги

Мисията на IRC - България е да насърчи развитието на българската индустрия чрез навлизане на технологии и ноу-хау, произтичащи от европейските индустрии и програми за научноизследователска и развойна дейност на ЕС, и по този начин да повиши конкурентоспособността на индустриалните компании и способността им да реагират на пазара предизвикателства.

IRC - България, в сътрудничество с мрежата IRC, осигурява постоянен приток на информация за европейските технологии и ноу-хау, които допринасят за хармонизирането на българското индустриално развитие с европейските стандарти.

Основната роля на IRC - България е да насърчава и улеснява подходящите технологични взаимодействия между европейската и българската индустриална и технологична общност, където всеки участник печели от обмена.

Регионално звено на IRC

Велизар Петров

АРР с БЦ за МСП Пловдив

 

Агенцията за регионално развитие с Център за подкрепа на бизнеса за малки и средни предприятия - Пловдив, България е партньор на ARC Fund от няколко години, като се възползва от своите услуги за иновации и трансфер на технологии.

Това партньорство ни помогна да повишим капацитета си за иновации и усвояване на нови технологии и ноу-хау. Чрез международната иновационна мрежа на ARC Fund нашите членове и клиенти получават достъп до трансфер на технологии и възможности за бизнес развитие, които увеличават растежа и  конкурентоспособността на нашите компании. Заедно организираме иновационни и ИТ обучителни семинари, участие в местни и международни панаири и маркетингови и финансови мероприятия за подкрепа на нашите членове. Иновационните услуги на Фонда ARC оказват реално влияние в приближаването на иновациите до българските компании и индустрии

Наименование

PRO ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

1 052 500

187 000

5

Програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“

 

2019 - 2021

Гърция, Албания, България, Кипър

Описание

Вид предоставяни услуги

Общата цел на PRO-ENERGY е да насърчава енергийната ефективност в обществените сгради на балканската средиземноморска територия и да създаде практическа рамка за моделиране и прилагане на енергийни инвестиционни интервенции чрез специфични системи за наблюдение и контрол на ИКТ, както и чрез договаряне на енергийни характеристики (EPC) . Специфичната цел на PRO-ENERGY е да намали с повече от 20% енергийните разходи в обществени сгради на участващите образувания за една година след изпълнението на пилотните действия. Проектът е пряко свързан със специфичната цел 2.2 Устойчиви територии - насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективност на ресурсите и изменението на климата, тъй като допринася за повишаване на енергийната ефективност на участващите територии, както и намаляване на емисиите на CO2.

Общото предизвикателство на PRO-ENERGY е да подобри енергийната ефективност на различни обществени сгради (училища, музеи, иновационни центрове и т.н.).

Повишена енергийна ефективност на участващите територии чрез съвместно формулиране на стратегия и план за действие и съвместната изпълнение на пилотни действия, допринасящи пряко за съответната цел за енергийна ефективност на програмата Балкан-Мед Целеви стойности: 20% намалено потребление на енергия в едно година след изпълнението на проекта, 5 обществени сгради с подобрена енергийна ефективност.

Подобрен капацитет на участващите територии и други заинтересовани страни за разработване и прилагане проекти за устойчива енергия чрез разнообразните програми за изграждане на капацитет, планирани за енергийни мениджъри и предвидените действия за устойчивост / капитализация-Целева стойност: 15 обучения, 200 държавни служители и 500 заинтересовани страни от всички територии.

Подобрени възможности за финансиране на енергийни подобрения чрез договаряне на енергийни характеристики

Повишена информираност на местното население относно устойчивите енергийни политики и действия чрез обширните комуникационни дейности: конференции, рекламни материали (брошури, електронни бюлетини, двуезична съвместна стратегия.

Наименование

stob Regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

1 992 851

192 000

5

програма Интеррег Европа 2014-2020

 

2017 - 2021

Германия, Дания, Финландия, Полша, Словения, България, Испания, Румъния

Описание

Вид предоставяни услуги

Проектът допринася за постигане на целите на приоритетна ос 2 на програмата INTERREG Европа, което е от решаващо значение, за да се отговори адекватно на ключовите предизвикателства, които пречат на бизнеса по пътя им към растеж. Успешният трансфер на бизнес е такова предизвикателство.

 

Проектът STOB regions има за цел да се оптимизира изпълнението на ЕСИ фондове в регионите в областта на развитието и прехвърлянето на бизнес, чрез иницииране на процес на обучение, обмяна на опит, оценка, прехвърляне и надграждане на добрите практики в партньорските региони.

Иизработването и изпълнението на 9 планове за действие за всички участващи региони. Постигане на:

  • чувствителност и повишаване на осведомеността и пречки за трансфер, психология на наследяването на компани
  • фамилни бизнеси
  • консултантски услуги за целия процес на прехвърляне
  • оценка, рейтинг и поддържане на стойността на компаниите в процеса на прехвърляне
  • купувачи от университетите / служител / мигранти купувачи / Жени купувачите / купувачи от други страни (интернационализация на трансфера на биснес)
  • намирането на биснес партньори
  • трасфер на бизнес в селски райони
  • финансиране / финасови инструменти в подкрепа на трансфера на бизнес
  • трансфер на знание / иновации

Наименование

 INSiGHTS Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

1 837 406

132 651,75

5

Програма за транснацио-нално сътруд-ничество "Дунав 2014-2020" ”

 

2017 - 2019

От Словакия, Словения, Унгария, България, Австрия, Германия, Румъния, Сърбия

Описание

Вид предоставяни услуги

Проектът INSiGHTS е относно намирането на решения за този въпрос чрез разработване на стратегии за туризма, които не само да направят региона по-привлекателен за туристите, но и защитават неговите природни и културни ресурси. Всички региони по INSiGHTS имат изключителни природни и културни ресурси и в същото време имат голям потенциал, свързан с бързо развиващата се тенденция за отдих като бавен, зелен и здравословен туризъм, За да се постигне по-ефективна координация на устойчивото развитие на туризма в региона на река Дунав.

Развитието на осем интегрирани стратегии за устойчив туризъм, разработени от партньорските региони и приспособими по целия регион на река Дунав.

• Система за смарт карти; • Туристически пакети; • Водещи приложения за пътеки; • Нови туристически услуги свързани с екообразование, насърчаващи екологично чист и здравословен начин на живот; • Мрежа за бавен туризъм, предлагаща развлекателни и отдих програми; • Модел за екотуризъм за градските райони.

Наименование

CyberShieldSME Дигитална  сигурност и поверителност за гражданите и малките и средните предприятия и микропредприятията

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

4 719 475

128 000

5

програма        Н 2020

 

2021 - 2024

Румъния, Испания, Италия, Полша, България, Кипър, Финландия, Швейцария, Латвия, Белгия

 

Описание

Вид предоставяни услуги

Консорциумът CyberShieldSME чрез своя опит, ангажираност и иновативни решения ще работи за укрепване на екосистемата за киберсигурност на МСП и МСП, като се цели увеличаване на споделянето на знания, добри практики и публични политики в областта на цифровата сигурност между МСП и МСП, регулаторните органи и органите за подкрепа (CERTs / CSIRT) и големи доставчици на решения за киберсигурност. Освен това ние ще осигурим висококачествено обучение, свързано с киберсигурност, основано на научни изследвания, включително упражнения в реалния живот и техническа помощ на значителен брой МСП и МСП, които имат достъп до нашата платформа.

Мисията на този проект е да подобри цифровата сигурност на МСП и МСП. Това ще бъде постигнато като се увеличи: а) нивото на осведоменост за киберсигурността в тези организации; б) знанието, споделено между експертите по киберсигурност, предоставящи услуги за МСП и МП; и в) изграждане на платформа за сътрудничество, която улеснява контакта между доставчиците на услуги и клиентите (МСП) в трансграничен и междусекторен обхват на доставчиците на услуги за МСП и МСП и CSIRT.

Пилотни сектори:

1.       Туризъм

2.       Информационни технологии

3.       Здравеопазване

Наименование

EMBRACE II - Подпомагане на социално -икономическото развитие в не облагодетелствани райони посредством информационното общество и обществото на познанието”

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

 

АРР с БЦ за МСП

 

NA

49 504

5

INTERREG III B Cadses

 

 

2006 - 2008

Стопанска Асоциация

Гърция, Италия, България, Словакия, Словения, Чешка република, Албания, Черна гора, Сърбия

Описание

Вид предоставяни услуги

Проектът EMBRACE II има за цел да подпомогне развитието на МСП, разположени в не облагодетелствани региони (селски, планински, недоразвити градски) и да повиши тяхната конкурентноспособност и международно сътрудничество чрез информационното общество и обществото на познанието.

 

Проектът създаде Обсерватория за МСП, представляваща многоезикова мрежа с 9 „антени”, която:

-  събира количествена информация и данни, свързани  с местното предприемачество (МСП) и социално-икономическото развитие в регионите на интервенция;

- свързва местното икономическо развитие с използването на ИКТ и предоставя улеснен достъп до информационното общество и обществото на познанието;

- формулира специфични препоръки и политически предложения на база събраните данни за материални и нематериални; ползи, постигнати от новите технологии;  

- съдейства за диалога между законодатели и местни, национални и европейски заинтересовани групи и организации, както и ще въздейства върху политиката по отношение на предприемачеството и ИКТ

Наименование

„MIGRA VALUE – Управление на икономическото и социално сближаване в зоната на CADSES: Оценяване на миграцията като инструмент за развитие”

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

NA

89 700

5

INTERREG III B Cadses

 

 

2006 - 2008

Италия, Гърция, България, Унгария, Полша, Албания,  

Ру мъния

Описание

Вид предоставяни услуги

По проекта MIGRA VALUE се направи анализ и предложиха форми за подпомагане завръщането на емигрантите от сегашните страни-домакини в страните на техния произход, за да се оптимизира експлоатирането на потенциала за развитие на превежданите финанси на емигрантите както и на балансиране на социалните последици от предвиждането на населението.

1. Експлоатиране на потенциала за развитие на превежданите финанси на емигрантите

2. Балансиране на социалните последици от предвиждането на населението. Резултатите от двойното проучване служат за база при определяне на:

A – Модели за набиране и канализиране на финансовите средства в кредитни схеми;

 -  Връзки между схемите и обезпечаване на плановете за местно развитие; 

 -  Функциониране на гаранционен фонд за инициативите на емигрантите-предприемачи;

(модели, които ще превърнат в планове за интегрирано сътрудничество, които ще бъдат тествани в България и Румъния,  и в последствие във всички страни на партньорите)

Б. Схеми за връщане на емигрантите, модели за активна социална подкрепа в районите с високо емиграционно ниво, транс-национални социални услуги и споразумения

Резултатите от двойното проучване послужи за база при определяне на: модели за набиране и канализиране на финансовите средства в кредитни схеми; връзки между схемите и обезпечаване на плановете за местно развитие;  модел за функциониране на гаранционен фонд за инициативите на емигрантите-предприемачи (моделите, които да се превърнат в планове за интегрирано сътрудничество, бяха тествани в България и Румъния,  и в последствие във всички страни на партньорите); схеми за връщане на емигрантите, модели за активна социална подкрепа в районите с високо емиграционно ниво, транс-национални социални услуги и споразумения.

Наименование

IForest – „Иновации в горски фирми: Инструмент за обучение за прилагане на процес на иновации в горските фирми” 2010-1-ES1-LEO05-21210

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

313 792

38 293

5

Програма „Леонардо да Винчи”

 

2010 - 2012

Испания, Словения, Гърция, България, Германия

Описание

Вид предоставяни услуги

Традиционно горското стопанство първоначално е разглеждано като икономическа дейност и повечето гори са се управлявали или създавали с цел доставка на дървесина и дървен материал.  Обаче, ролята на горското стопанство като доставчик на широка гама от други продукти и услуги стана по-осезаема през последното десетилетие    (FAO/ECE/ILO 1997). Някои нови работни места бяха създадени и се изискваше придобиването на нови умения, например в областта на възпроизвеждането и образованието в областта на околната среда. Това ще бъде по-видимо в бъдещето, тъй като все повече от решенията относно планирането и опазването ще бъдат предоставяни на горския работник или преприемач.

Тенденцията горското стопанство да стане сектор на услугите ще остане. Това ще постави нови предизвикателства към фирмите от горското стопанство с по-голямо ударение върху производството на не-дървесни стоки и услуги за обществото

Този мултидисциплинарен подход на сектора може да осигури конкурентноспособността на новите горски дейности.

Проект iForest  работи за установяване на благодатна работна среда, която насърчава иновациите във фирмите от горското стопанство чрез развитие на неформални обучителни материали

 

Главна цел на проекта iForest бе да се създаде интерактивен инструмент за обучение, който да подпомогне развитието и управлението на иновациите в горското стопанство.

 

 

За да се определят най-важните потребности на целевата група на проекта – предриемачите, работещи в горския сектор, вторият работен пакет бе насочен към изследване на съществуващите характеристики на управление на иновациите в горското стопанство, използвайки въпроси, свързани най-много с мениджмънта. За да се постигне този резултат, партньорството по проекта iForest извърши задълбочен анализ на иновациите в горския сектор на петте страни, включени в проекта (България, Германия, Гърция, Испания и Словения) и всеобщия Европейски подход към иновациите, със специфичен поглед към областта на анализа.

Но едно е ясно, че иновациите са ключът за стретегия за предоставяне на изход  от сегашната икономическа криза и за подсилване на устойчив и екологичен растеж. Въпреки това, пътищата на иновациите трябва да бъдат специфични за различните страни, в зависимост от специфичните условия на пазара и на социално-икономическата база: например, докато в Испания и България фокусната точка е възстановяването от икономическата криза и борба за по-добро бъдеще на бизнеса, в Гърция фокусът трябва да бъде поставен върху публичната администрация и политическата система,  да бъде посветена на горското стопанство, в Словения има ясна потребност от анализ на належащите предпоставки от изграждане на иновационен план.

Наименование

Restructuring Toolbox -  Инструментариум за преструктуриране

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

NA

NA

5

European Commission

 

2009

Белгия,  мрежа EURANEC, вкл. България

Описание

Вид предоставяни услуги

Въпросът за преструктуриране е бил поставен в началото на дневния ред на социалните партньори, ръководители и социални работници по целия свят от началото на икономическата криза 2007 г., която се влоши през септември 2008 година. Управлението, ограничаването и загубите, причинени (от масови уволнения след големи закривания на дружества до спорадични съкращения в МСП, както и прекратяването на временни работници) са все по-трудни. Въпреки това следва да се подчертае, че дори и при по-рано по-малко предизвикателни времена, преструктурирането вече направи своя марка като постоянен, структурен компонент на икономическата структура

 

Този инструментариум е насочен към преструкту-риране, т.е. ситуации, в които рутинните промени не са пряко или косвено наложени на фирми и работни места на физическите лица, което обикновено включва загуба на работни места или на риска от загуба на работни места. Това е компилация от множество преживявания, обхващащи целия процес, от очакване от постоянни дейности, изпълнявани дълго преди всякя обяви за съкращение до окончателната оценка на последиците

Това ръководство на потребителите представя метод за това как да се учим от опита на другите и иновативни дейности.Самият инструментариум описва повече от 60 такива инструменти, настройки и институционални схеми, които вече са били прилагани в страни, региони, местни пазари на труда или фирми.

Наименование

GREENINFRANET – GREEN INFRASTRUCTURE NETWORK

 

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

1 585 165,04

      77,198.91

 

4

INTERREG IVC EU

 

2012  2014

Холандия, България, Испания, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Малта, Унгария

Описание

Вид предоставяни услуги

Зелената инфраструктурна мрежа е партньорство на 12 региона от различни европейски страни. Тяхното сътрудничество цели да подпомогне развитието и прилагането на зелена инфраструктура в региони от ЕС. Това се осъществява чрез обмяна на опит, знания и чрез идентифициране, анализ и трансфер на добри практики.

Основната цел на пректа е да подсили развитието и въвеждането на зелена инфраструктура в региони от Европейския Съюз. Тази цел ще бъде постигната посредством обмяна и разпространение на знания, опит и добри практики между партньорите, отнасящи се както до зелена инфраструктура в общи линии, така и до нейното развитие и въвеждане в 4 основни области: градски райони, природни райони, използване на селска земя и адаптиране към климатичните промени.

Зелената инфраструктура спомага за хармонизиране на съхранението на биоразнообразието с други форми на използване на земя посредством подсилване на съгласуваността на екосистемите, същевременно подпомагайки смекчаването и адаптирането към климатичните промени и понижавайки уязвимостта към природни бедствия. Зелената инфраструктура поставя съхранението на биоразнообразието в една по-широка процедурна рамка, където целите й могат да бъдат постигнати в контекста на целите на други форми на използване на земята, като например тези свързани със земеделие, лесовъдство, рекреация и климатични промени.

 

Примери за добри практики ще бъдат предадени по

отношение на:

-         Аналитични методологии;

-         Разработването и въвеждането на зелена инфраструктура в градски райони;

-          Разработването и въвеждането на политики за зелена инфраструктура.

Проектните дейности, свързани с тези области ще формират основата на Наръчник за зелена инифраструктура, планиран за по-широко разпространение и ще доведат до основаването на Европейска Информационна Мрежа за Зелена Инфраструктура.

Наименование

“Експортен маркетинг ”– Българо – Канадски проект

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

NA

NA

3

CIDA -Canada

 

2002

България – АСМЕ, БАРДА

Канада: CIDA, STEP

Описание

Вид предоставяни услуги

Разработване на материали за обучение, ръководства, обучение на обучители за всички български региони, обучение на представители на малки и средни предприятия.

Обучение и консултантски услуги за малки и средни предприятия в областта на износа и търговията в сектора на хранително-вкусовата промишленост, обучение по системите за управление на качеството - ISO 9000, HACCP, GMP, информация за възможностите за износ в Германия и Канада, и т.н.

Наименование

BG9908.02:  Изграждане на капацитет за ускорен растеж на сектора на МСП в България”

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

АРР с БЦ за МСП

NA

 

30 000

 

5

PHARE

2001 - 2002

БАРДА, АСМЕ

Описание

Вид предоставяни услуги

Да подпомага развитието на благоприятна среда и подобряване на условията за ускорен растеж и конкурентоспособността на сектора на МСП в България - чрез предоставяне на широк спектър от съобразени с високо качествени консултантски услуги на българската агенция за малки и средни предприятия (АМСП) и Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА).

Предоставяне на обучение и консултантски услуги за малки и средни предприятия в област Пловдив

Наименование

BG 0102.02 “Консултантски услуги на Схема за безвъзмездна помощ на МСП и за технологии”

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

АРР с БЦ за МСП

 

NA

4 000

2

PHARE

2003 - 2004

Стопанска Асоциация

 

Описание

Вид предоставяни услуги

Консултантски услуги за малки и средни предприятия, на които се предоставя безвъзмездна помощ за финансиране до 50% за малки и средни предприятия за подобряване на технологичното оборудване, иновациите в областта на производството и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия..  

Предоставени консултантски услуги за малки и средни предприятия от области Пловдив, Сливен, Стара Загора и Габрово по мениджмънт, маркетинг, бизнес планиране, технически консултации и т.н.

Наименование

“Планиране на местното икономическо развитие на Община Съединение - ПРОЕКТ № 617015080517

http://rda-bg.org/assets/images/projects/aypt.jpg

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

25 000

25 000

5

АЗ, Програма АУПТ

 

2006

 

Стопанска Асоциация

 

Описание

Вид предоставяни услуги

Проектът имаше за цел да подпомогне Община СЪЕДИНЕНИЕ при планиране на местното икономическо развитие, като се постави процеса на планиране и програмиране на единна методическа основа и привеждане на съществуващите планове и стратегии в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Закона за устройство на територията (ЗУТ), съответните Общинските планове за развитие (ОПР) и Програмата за реализация на общинския план за развитие (ПРОПР), както и Националните стратегически планове. Идентифициране на конкретни социални партньори от съществуващите стопански и нестопански организации и сдружения, браншови организации и асоциации, търговски организации и представителства, синдикати, самите местни власти и други и изграждане на местното социално партниране.

Планиране на местното икономическо развитие - анализ на съществуващото състояние, изграждане на капацитет за устойчиво икономическо, изработване на Задание за изготвяне на Общ устройствен план за територията на Община Съединение и изработване на комуникационна стратегия, рекламни материали.

Общ структурен анализ, секторни анализи, Анализ на възможностите за привличане на инвестиции по сектори на икономическо развитие, Възможности за промяна в пазара на труда и създаването на нови работни места, чрез включване на групи мерки и др.

Предоставени консултации и обучени представители на – местна власт, стопански и нестопански организации за планиране на местното икономическо развитие.

Наименование

“Планиране на местното икономическо развитие на Община Тополовград - ПРОЕКТ № 91501508058

Юридическо лице

Обща стойност (EUR)

Част на партньора (EUR)

Брой на ангажиран персонал

Финансиране

Години на изпълнение

Партньори, ако има такива

 

АРР с БЦ за МСП

 

25 000

25 000

5

АЗ, Програма АУПТ

 

2006

 

Стопанска Асоциация

 

Описание

Вид предоставяни услуги

Проектът имаше за цел да подпомогне Община Тополовград при планиране на местното икономическо развитие, като се постави процеса на планиране и програмиране на единна методическа основа и привеждане на съществуващите планове и стратегии в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Закона за устройство на територията (ЗУТ), съответните Общинските планове за развитие (ОПР) и Програмата за реализация на общинския план за развитие (ПРОПР), както и Националните стратегически планове. Идентифициране на конкретни социални партньори от съществуващите стопански и нестопански организации и сдружения, браншови организации и асоциации, търговски организации и представителства, синдикати, самите местни власти и други и изграждане на местното социално партниране.

Планиране на местното икономическо развитие - анализ на съществуващото състояние, изграждане на капацитет за устойчиво икономическо, изработване на Задание за изготвяне на Общ устройствен план за територията на Община Тополовград и изработване на комуникационна стратегия, рекламни материали.

Общ структурен анализ, секторни анализи, Анализ на възможностите за привличане на инвестиции по сектори на икономическо развитие, Възможности за промяна в пазара на труда и създаването на нови работни места, чрез включване на групи мерки и др.

Предоставени консултации и обучени представители на – местна власт, стопански и нестопански организации за планиране на местното икономическо развитие.