Услуги в полза на общините

Услуги в полза на общините :

  • Публично-частни партньорства
  • Предоставяне на информация по различни национални и международни програми
  • Подпомагане общините за подобряване на инвестиционният климат и привличане на чужди и национални капитали
  • Разработване на проекти и програми, свързани с различни проблеми на общините - намаляване на безработицата, интегриране на маргинализираните групи, подобряване на екологичната обстановка и др.
  • Подпомагане на инвестиционни проекти, свързани с решаването на инфраструктурни, производствени и др. проблеми
  • Обучение на персонала на общините по проблеми на финансирането на общинските бюджети и на регионални проекти
  • Участие в Общинския съвет по сътрудничество и др.
  • Подпомагане на общините, свързано с осъществяване на контакти и срещи с представителте на малкия и среден бизнес и подобряване на икономическата среда в общината.