START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

УКРЕПВАМЕ КАПАЦИТЕТА В ОБЩИНА КАСПИЧАН

На 23-24.10.2023г. в община Каспичан се проведе надграждащо обучение за на персонала във връзка с насочването за ползване на социални и интегрирани здравно-социални услуги на лица с потребност от подкрепа.

Обучението има за цел да повиши знанията на служителите на община Каспичан, относно промените в социално законодателство, да формира умения във връзка с насочването за ползване на социални и интегрирани здравно-социални услуги на лица с потребност от подкрепа. Едновременно с това бяха проведени групова и индивидуални супервизии.

Надграждащото обучение и супервизиите са в изпълнение на Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, с № на договор за БФП BG05SFPR002-2.002-00111-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Каспичан“, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

Те се осъществяват от експерти на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив. Това повишава капацитета на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на община Каспичан по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. Методологията съчетава теоретически и практически дейности.

Завършилите получиха сертификат за успешно преминато надграждащо обучение по Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, с № на договор за БФП BG05SFPR002-2.002-00111-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Каспичан“, финансиран по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, издаден от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив.

Share This Artcle :