Александър Тонков , инженер

Старши експерт в АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив), член на УС и бивш изпълнителен директор на АРР БЦ МСП.

Над 30 години опит в подготовката, изпълнението, управление/ координация на национални и международни проекти, финансирани от различни програми и донори.

Работа в областта на регионалното развитие, малки и средни предприятия, професионалното обучение и др. Опит в реалния, неправителствения сектори.

Участвал в разработката и обсъждането на множество стратегически документи на общинско, областно и регионално ниво. Член на съвети за развитие на областно и регионално ниво, както и на редица комисии на общинско, областно и регионално ниво.

Публикации в областта на стартиране на бизнес, обучителни модула по мениджмънт, маркетинг, туризма, планиране на регионалното развитие и др.

Ползва основно английски и руски език.