Подкрепа на регионалното развитие

Подкрепа на регионалното развитие :

  • Разработка на проекти и програми, свързани със Структурните и Кохезионен фондове, Оперативни програми и др.
  • Участие в разработването на плановете за регионално развитие и други стратегически документи
  • Готовност за сътрудничество в изпълнение на програми за развитие на региона
  • Идентифициране на подходящи партньори за изграждането на съвместни предприятия
  • Подпомагане на сътрудничеството и кооперирането на предприятия от региона с фирми от страната и чужбина
  • Участие в разработването и осъществяването на регионални проекти, свързани с екологични проблеми, внедряване на иновации и високи технологии
  • Участие в Областни съвети и др.