Велизар Петров , инженер-мениджър

Изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив).

Над 21 години опит, вкл. в подготовката, изпълнението, управление/ координация, мониторинг и оценка на национални и международни проекти, финансирани от различни програми и донори.

Работа в областта на регионалното развитие, малки и средни предприятия, професионалното обучение и др. Опит в реалния, неправителствения сектори и администрацията.

Участвал в разработката и обсъждането на множество стратегически документи на общинско, областно и регионално ниво. Член на съвети за развитие на областно и регионално ниво.

Външен оценител към национални и международни програми ( EACEA , Фонд за двустранните отношения на национално ниво на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014, Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, Оперативна програма „Административен капацитет” и др.).

Външен експерт към Агенция за обществени поръчки, съгласно ЗОП.

Управленски умения и компетенции като: управител „Областен информационен център Пловдив“, началник отдел "Програми и проекти" в АРР БЦ МСП, маркетинг мениджър в „Пловдив регион 2000“ ЕООД, мениджър маркетинг и търговски отдел на ВСК „Кентавър“ ИЗ „Динамика“ ЕООД и др.

Публикации в областта на стартиране на бизнес, комуникациите, обучителни модула по мениджмънт, маркетинг, е-бизнес в туризма, планиране на регионалното развитие и др.

Ползва основно английски и руски език.