За нас :

Как да постигнеш успех - много е просто!

Избери да правиш нещо, което харесваш и което ти носи удоволствие.

Квалифицирай се!

Заобиколи се с най-добрите хора в областта и след това се ЗАБАВЛЯВАЙ от работата!

АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) е вече 25 години вашият партньор в областта на:

  • регионалното развитие
  • подобряването на икономическата среда
  • Изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество).

АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи.

АРР БЦ МСП - Пловдив е регистрирана като нестопанска организация през м. февруари 1996 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Сред съучредителите, членовете и почетните членове на АРР БЦ МСП - Пловдив са общини, работодателски организации, университети, фирми и физически лица като:

АРР БЦ МСП Пловдив е член на:

  • БАРДА (Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове)
  • ENGINE (European Network for Green Infrastructure Knowledge and Experience)
  • участва в координация и съвместна дейност с европейски мрежи като - EVTA (European Vocational Training Association), EURANEC (за регион Пловдив)

И да - ние не сме първи, но се стараем повече! :)