Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа

Трансферът на бизнеса е решаваща фаза в бизнеса, както и в жизнения цикъл на предприемача. Значението му за работни места и растежа може да се демонстрира с изчисления брой 450.000 предприятия, осигуряващи повече от 2 милиона работни места, които се прехвърлят всяка година (План за действие за предприемачество 2020 г.). Много внимание е отделено на стартиране на нов бизнес, но за растеж и работни места е също толкова важно да се гарантира продължаването на съществуващите фирми.

Ние можем да наблюдаваме същите тенденции в ЕС:

 • повишената важност на Трансфера на бизнеса поради нарастващия брой трансфери, произтичащи от демографските промени в Европа (но и намаляващ брой потенциални купувачи в резултат на свиването на населението)
 • увеличаване на броя на Трансфера на бизнеса ще става извън семейството към трети лица
 • един нарастващ брой на предприемачите ще остава само в една и съща фирма за по-кратък период от време (не за цял живот)
 • Лични решения (промяна на интереси или в семейното положение, ранно пенсиониране) ще задействат трансфери

Често се забравя, че стартирането на нова фирма не е единственият начин да се стане предприемач. Поемането на бизнес е реална алтернатива за начинаещи предприемачи да започнат бизнес. Защитата на съществуващи фирми има по-голямо въздействие върху работните места и растежа отколкото стартиращите фирми: степента на успех на трансфери е по-висока от тази на стартиращи фирми и трансферите запазват средно повече работни места.

Трансферът включва комплексни въпроси като оценка, съвместимост и финансиране. Проектът STOB regions разглежда сложността на целия процес на прехвърляне от първите мисли на един собственик да прехвърли бизнеса до реалното прехвърляне. Партньорите по проекта ще обсъдят предизвикателствата, с които регионалните власти се сблъскват при изпълнението на регионалните политики и ESIF (Европейските структурни и инвестиционни фондове) инструментите в подкрепа на бизнеса трансфер.

Партньорите също ще имат по-близък поглед върху разликите между партньорите от Източна и Западна Европа. Предприятия в Източна Европа са основани най-вече след политическите промени в началото на деветдесетте години. За първи път тези бизнеси са сега и през следващите години в ситуация да търси наследник / купувач. Традиционните МСП, по-специално на семейните предприятия, в Западна Европа често се прехвърлят най-малко един път в тяхното съществуване. Това означава, че опитът в районите на партньорството на STOB regions са различни, което ще доведе до по-ползотворен обмен между партньорите.

Най-малките предприятия са най-уязвими към провален трансфер. Тези микро предприятия често са тясно свързани с умения на техните собственик. Ниската стойност и размера на бизнеса често затрудняват трансферите. Като се има предвид факта, че 9 от 10 са малки и средни предприятия с по-малко от 10 служители и проучването на Комисията от 2011 г. относно "Динамиката на Бизнеса"се оценява загубата на не-ефективни трансфери на 150.000 фирми и 600.000 работни места годишно и ясно показва значението на регионите да има по-близък поглед по темата - бизнес трансфер.

Проектът STOB regions допринася за политиката на сближаване и стратегията Европа 2020 и нейните цели за създаване на растеж и работни места, както и изпълнението на План за действие на предприемачество 2020 (COM (2012) 795 окончателен) - Стълб 2, да се създаде среда, в която предприемачите могат да виреят и растат , ключова област 4 - По-лесен бизнес трансфер.

Проектът допринася за постигане на целите на приоритетна ос 2 на програмата INTERREG Европа, което е от решаващо значение, за да се отговори адекватно на ключовите предизвикателства, които пречат на бизнеса по пътя им към растеж. Успешеният трансфер на бизнес е такова предизвикателство.

Проектът STOB regions има за цел да се оптимизира изпълнението на ЕСИ фондове в регионите в областта на развитието и прехвърлянето на бизнес, чрез иницииране на процес на обучение, обмяна на опит, оценка, прехвърляне и надграждане на добрите практики в партньорските региони.

С резултатите от проекта регионалните на заинтересовани страни на всички нива ще им бъде дадена възможност да видят целия процес на прехвърляне и да подобрят проекти и техния регионален стратегически подход към темата за прилагане на комплексен подход.

Подцелите на проекта са:

 • Адресиране на важни проблеми в бизнес трансферите като: Повишаване на чувствителността и осведомеността и пречките за трансфера, психология на компанията наследяване; Семейни предприятия; Консултантски услуги за целия процес на прехвърляне; Оценка, рейтинг и поддържане на стойността на компаниите в процеса на прехвърляне; Купувач от университетите / Служител / Мигранти купувачи / Жени Купувачите / купувачи от други страни (интернационализация и трансфер на бизнес); Бизнес трансфер в селските райони; Финансиране / Финансови инструменти в подкрепа на трансфер на бизнес; Трансфер на знания / Иновации.
 • Принос по измерим начин към регионален растеж чрез бизнес трансфери и регионални планове за действие
 • Възползване от политиката за междурегионално обучение на всички нива (от регионалното правителство до заинтересованите страни)
 • Възползване от мобилизирането на заинтересованите страни в региона и включване на техния опит
 • Мобилизиране на експертизата и източници за финансиране за нови проекти в подкрепа на трансфера на бизнес
 • Разработване и изпълнение на планове за действие и ангажиране на заинтересованите страни в процеса
 • Повишаване на информираността по темата и разпространение на проекта на регионално и европейско ниво

Проектът STOB regions активира дейности относно междурегионалната политиката по време на 6-те семестъра като основен елемент за постигане на целите на проекта.

Междурегионалните работни семинарни дейности ще обхванат всички аспекти на процеса на прехвърляне, както и други свързани с конкретни въпроси:

 • чувствителност и повишаване на осведомеността и пречки за трансфер, психология на наследяването на компани
 • фамилни бизнеси
 • консултантски услуги за целия процес на прехвърляне
 • оценка, рейтинг и поддържане на стойността на компаниите в процеса на прехвърляне
 • купувачи от университетите / служител / мигранти купувачи / Жени купувачите / купувачи от други страни (интернационализация на трансфера на биснес)
 • намирането на биснес партньори
 • трасфер на бизнес в селски райони
 • финансиране / финасови инструменти в подкрепа на трансфера на бизнес
 • трансфер на знание / иновации

Основният резултат ще бъде изработването и изпълнението на 9 планове за действие за всички участващи региони.

Следните резултати могат да се очакват от междурегионалното интензивно сътрудничество:

 • Повишена политическата ангажираност и информираност за подкрепа на трансфера на бизнес, като ключов фактор за постигане на растеж и работни места
 • Повишаване на капацитета на УО и регионалните власти по политически интервенции, нови инициативи, методология и инструменти в областта на политиката на бизнес трансфер
 • По-ефективно управление и изпълнение на програмите на ESIF
 • Цялостен поглед върху процеса и на изискванията и пречките за прехвърляне на бизнес
 • Стабилна мрежа в районите между партньорите, политиците – вземащи решения и заинтересованите страни в региона

Партньорство:

IHK Projektgesellschaft mbH - Германия

Glasgow City Council - Шотландия

Region of Southern Denmark – Дания

Region of Malopolska - Полша

Kainuun Etu Ltd - Финландия

Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sizes Enterprises - България

Ilfov City Council - Румъния

BSC Kranj - Словения

Chamber of Commerce Seville - Испания

Berlin School of Economics and Law - Германия

More information on: www.interregeurope.eu/stobregions