START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Тестване и оценка на съдържанието на обучението по проект DRAGGING

Във връзка с оценката и тестването на съдържанието на обучителните материали, разработени от партньорството по проект DRAGGING, бе разработен въпросник с 14 въпроса.

Той бе изпратен директно до списък със заинтересовани страни, сред които общини, организации на хора с увреждания, представители на  Министерството на труда и социалните политики, отговарящи за социалните предприятия, бюрата по труда и областните администрации на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян, както и експерти в социални предприятия.

В рамките на срока получихме 30 отговора, като всички бяха положителни и нямаше нито един отрицателен. Като цяло участниците в проучването смятат, че "DRAGGING Business Manual" е много полезен и много добре проектиран и представен.

Получихме и конкретни коментари, според които обучителните модули описват подробно всички важни аспекти в подготовката на социалния предприемач за реализиране на бизнес концепция. Отговорилите намират за много добър подходът за усвояването на съдържанието чрез въпросници с отговори за всеки обучителен модул. Смятат, че реализираните дейности по проекта и резултатите от тях са полезни и ще бъдат добра основа за развитие на различни инициативи. Бизнес ръководството предоставя основите за обучение, подготовка и разкриване на микро-предприятия от хора, изложени на риск от изключване, като това съвпада и с регистрацията на социалните предприятия от Министерството на труда и социалната политика и възможността за финансова подкрепа оттам.


За да научите повече за проекта DRAGGING и да се включите в дейностите, моля, последвайте връзката draggingproject.eu - или #draggingproject

Проектът DRAGGING е съфинансиран от Европейската комисия по Споразумението за безвъзмездна помощ Еразъм+: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Share This Artcle :