Предприемачество с публичната администрация

Проект DRAGGING - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО С ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Този проект има за цел да създаде нови бизнес възможности за НПО, които биха могли да бъдат предприети и от лица, изложени на риск от изключване. Тези бизнес възможности ще бъдат идентифицирани чрез съвместна работа между публичните местни администрации и частния сектор. В този смисъл ще създадем специфична банка от бизнес идеи, която може да бъде реализирана в периферните райони на Европа. След това проектът ще включва местни неправителствени организации, публични администрации и частни компании за проектиране и прилагане на приобщаващи модели на инкубация, базирани на гъвкави методологии

Основни цели

Създаване на приобщаващи работни места за лица, изложени на риск от изключване или чрез работа за тези нови стартиращи предприятия, или чрез активно участие в управленския екип.

Специфични цели:

  • Да анализира възможностите и добрите практики сред НПО, публичната администрация и бизнеса.
  • Да се идентифицират бизнес възможности и да се създаде банка от предприемачески идеи за НПО
  • Да се създаде курс за обучение, адаптиран към тези НПО, работещи с увреждания и/или тези, разположени в периферните райони
  • Да се разработи инкубационен модел, който да подпомага прехода на НПО към нови модели на финансиране

Съдържание

„Социалната икономика“ изигра важна роля в справянето и смекчаването на краткосрочните и дългосрочните въздействия на кризата COVID-19 върху икономиката и обществото. В краткосрочен план участниците в социалната икономика подпомогнаха възстановяването от кризата, като предоставиха иновативни решения, които са насочени към укрепване на обществените услуги, за да допълнят действията на правителството. В дългосрочен план организациите на социалната икономика могат да помогнат за прекрояването на икономиката след кризата чрез насърчаване на приобщаващи и устойчиви икономически модели („Социалната икономика и кризата на COVID-19: текущи и бъдещи роли“, ОИСР, юли 2020 г.). Въпреки тази важна роля в социалното и икономическото възстановяване, техният финансов модел е основната им слабост. Повечето от тях все още зависят от публични субсидии за финансиране на дейността си. По време на икономическата криза от 2008 г. 27% от средствата, които са получили, идват основно от публични фондове и абонамент за сътрудници. Поради тази зависимост, около 30% от тях бяха принудени да престанат. В днешно време около 62% все още са в това положение

Целеви групи

НПО, лица в риск от изключване, бизнес специалисти, местна публична администрация и компании

Продължителност на проекта: 24 месеца

Начало: 01.01.2022

Край: 01.01.2024

Партньори по проекта:

  • F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU (E10248297 - Spain) - Испания
  • PCG Polska Sp. z o.o. (E10144549 - Poland) - Полша
  • Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – България
  • The Rural Hub CLG (E10081484 - Ireland) – Ирландия
  • EMPRESAS CON VALORES (E10015408 - Spain) - Испания

Повече информация за проекта на DRAGGING

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Тази информация отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея.