ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН ДУНАВСКИ МАРШРУТ ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ

ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН ДУНАВСКИ МАРШРУТ ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ - ТРАНСНАЦИОНАЛНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА ПРИРОДНОТО И НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

 • Програма: INTERREG Danube Transnational programme
 • Програмен приоритет: По-социален Дунавски регион
 • Специфична цел: 3.3: Социално-икономическо развитие чрез наследство, култура и туризъм
 • Водещ партньор: Агенция за развитие на селските райони на област Задар (HR)
 • Продължителност на проекта: 01/01/2024 – 30/06/2026
 • Бюджет на проекта: 1 974 034,48 €
 • Съфинансиране от ЕС: 1 579 227,58 €

МИСТИЧНИЯТ ДУНАВ адресира няколко предизвикателства и нужди в Дунавския регион, свързани с валоризирането на природното и нематериалното културно наследство като туристически актив и техния принос към регионалното икономическо развитие и социално включване. Високият процент на безработица и социалното изключване са разпознаваеми в селските и по-малко посещавани райони на Дунавския регион, особено сред различни групи в неравностойно положение (младежи, възрастни хора, малцинства, жени и хора с увреждания). Разликите в безработицата се наблюдават и между западноевропейските и източноевропейските страни и между страните от ЕС и страните извън ЕС от Дунавския регион.

Проектът е насочен към селски и по-малко посещавани райони, изправени пред висока безработица и социално изключване, особено сред групите в неравностойно положение. Като използва богатото природно и културно наследство на тези региони, проектът се стреми да насърчи развитието на общността чрез транснационално сътрудничество и създаването на тематичен туристически маршрут – Зеленият и мистичен Дунавски разказващ маршрут. Този маршрут ще демонстрира местни истории, легенди и знания, като ангажира местните общности, включително групи в неравностойно положение, в развитието на туристически услуги в общността.

Основната цел на проекта е да се разработи координиран съвместен транснационален подход при валоризирането на природното и нематериалното културно наследство като туристически актив в селските и по-малко посещавани райони в района на програмата за Дунавския регион. Основните резултати от проекта ще включват 1 съвместна стратегия за валоризация на природното и нематериалното културно наследство в селските и по-малко посещаваните райони на Дунавския регион, 10 плана за действие за пилотни обекти за развитие на устойчиви туристически услуги и продукти на общността, 23 партньорски организации, които си сътрудничат през граници и съвместно разработено решение за транснационално развитие на туризма, тествано като пилотно действие на 10 пилотни обекта като нов тематичен маршрут, Зеленият и мистичен Дунавски маршрут за разказване на истории, като мобилното приложение показва маршрута и неговите характеристики по отношение на обекти и налични туристически услуги и създаване на точки за контакт в пилотни обекти. Точките за контакт с мобилното приложение ще бъдат място за местни истории и митове, които да бъдат разказани от новообучени местни разказвачи, но също и за транспониране и запознаване на хората с други пилотни сайтове и техните истории и легенди.

Основни цели:

 • Стратегия за валоризация на природното и нематериалното културно наследство в селските, по-малко посещавани райони
 • Изграждане на капацитет на заинтересованите страни от местната общност в Дунавския регион за новия тематичен маршрут
 • Популяризиране на Зеления и мистичен Дунавски разказващ маршрут като нов тематичен маршрут в Дунавския регион

Партньори по проекта:

 • BSC, Business support Centre L.t.d., Kranj (SI)
 • Public Institution for the Development of the Međimurje County REDEA (HR)
 • Business association for sport, recreation, rehabilitation and business Eco zone Ada Huja (RS)
 • City Development Agency Banja Luka (BA)
 • BROZ – Regional association for nature conservation (SK)
 • Agency for management of protected areas of Podgorica (ME)
 • CEEweb for Biodiversity (HU)
 • Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism, MEAT (RO)
 • Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises (BG)

Повече информация за проекта на Mystical Danube

Този проект е подкрепен от програмата Interreg Danube Region, съфинансирана от ЕС.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: